Career

55/2 Moo 8 sethakit 1 Rd., Klonggmadua, Krathum Bean,
Samut Sakhon, 74110

Process Engineering

back

Job Details :

 • ควบคุมกระบวนการผลิต Refined Glycerine และ Glycerol Ester Oil ให้เป็นไปตาม WI ที่กำหนดไว้
 • ควบคุมการใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักวิศวกรรม
 • คิดค้น / ออกแบบ / ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต, เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • จัดทำสรุปรายงานปริมาณการใช้วัตถุดิบ, สารเคมี, ผลผลิต (% Yield ) และของเสียในกระบวนการผลิตรายงานต่อผู้จัดการฝ่ายผลิต
 • สนับสนุนข้อมูลกระบวนการผลิตเพื่อให้วิศวกรโรงงานจัดทำ Specification Sheet และ Data Sheet
 • ศึกษาการปรับค่าควบคุมกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตที่ต้องปรับตามลักษณะสมบัติ (Characteristic) ของวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งด้านพลังงานความร้อนและไฟฟ้า
 • ร่วมกับวิศวกรโรงงานศึกษาขนาดหรือกำลังของเครื่องจักรที่ติดตั้งในปัจจุบันว่าเหมาะสมกับกำลังการผลิตหรือไม่และจัดทำรายงานแนะนำการปรับปรุงเครื่องจักรให้เดินเครื่องได้เต็มกำลังเครื่องจักร เพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงานต่อหน่วยการผลิตและยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร
 • วางแผนตรวจเช็คอะไหล่ที่สำคัญของเครื่องจักรและจัดทำ Spare Part ให้พร้อมใช้งาน
 • จัดทำงบประมาณการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้ใช้งานได้ประสิทธิภาพสูงสุดเสนอผู้จัดการฝ่ายผลิต
 • ปรับปรุง คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการหยุดผลิต (Shutdown WI) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เช่น หยุดผลิตตามแผนการผลิต ตามแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อให้สามารถส่งมอบให้แผนกวิศวกรรมรับไปดำเนินการซ่อมบำรุงหรือหยุดผลิตแบบฉุกเฉินอย่างปลอดภัย
 • จัดทำการปฎิบัติงานในสภาวะการทำงานที่ไม่ปกติ เช่น การ Reprocess , การ Recovery waste oil ให้แผนกผลิตนำไปใช้เป็นแนวทางทำงานเพื่อป้องกันการปนเปื่อนกับกระบวนการผลิตปกติในลำดับถัดไปจนทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
 • จัดทำประมวลผลกระทบจากคุณภาพวัตถุดิบที่รับเข้ากระบวนการผลิตแบบมีเงื่อนไขแต่ละรอบการผลิตเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้สารเคมีและสาธารณูปการอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อวิเคราะห์การสูญเสียวัตถุดิบในระหว่างการผลิตและวิเคราะห์การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและความร้อนต่อหนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์
 • จัดทำรายงานเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ป้องกันผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพวัตถุดิบที่รับเข้าแบบมีเงื่อนไข
 • ประสานงานกับหัวหน้าแผนกวางแผนผลิต และแผนกควบคุมคุณภาพ เพื่อติดตามอัตราความสิ้นเปลือง วัตถุดิบและสารเคมีที่ต้องการใช้ในกระบวนการผลิตให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม จัดทำรายงานเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสูตรการผลิต
 • ศึกษารายงานประเมินความเสี่ยงของแผนกผลิตและนำมาตราการแก้ไขมาวางแผนดำเนินการและติดตามผล จัดทำรายงานการแก้ไขประจำเดือนและรายงานประเมินความเสี่ยงที่พบเพิ่มเติมเสนอต่อที่ประชุม Management Review ประจำสัปดาห์
 • ศึกษาและแก้ไข Process Flow Diagram, Piping & Instrument Diagram และตรวจสอบความถูกต้องของหน้างานและแก้ไขปรับปรุงให้เป็น PFD และ P&ID ให้ได้มาตรฐานและประกาศใช้เป็นเอกสารควบคุม
 • ร่วมกับ E&I Engineer ในการจัดทำ Instrument Data Sheet ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Operating Condition ของ Field Instrument ทั้ง Local Gauge & Transmitter ให้สามารถทวนสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต
 • จัดทำตารางค่าควบคุมของ Controller เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการเดินเครื่องและติดตามวิเคราะห์ความต้องการปรับปรุงค่าควบคุมของControllerและดำเนินการปรับปรุงตารางค่าควบคุมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารควบคุม
 • ติดตามกระบวนการผลิต เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรและประเมินประสิทธิภาพเชิงพลังงานของกระบวนการผลิตให้อยู่ในค่ามาตรฐานของสมรรถนะเครื่องจักร เช่น Process Yield, Loss และจัดทำ Operation Guideline ซึ่งต้องดำเนินการให้ได้ตามสมรรถนะของเครื่องจักร
 • ออกแบบการป้อนข้อมูลกระบวนการผลิตและบันทึก Local Gauge ต่างๆเข้าโปรแกรม Excel เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องจักรเทียบกับ History Trend ของระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมกระบวนการผลิต
 • วิเคราะห์ความผิดปกติของกระบวนการผลิต ที่ไม่เป็นไปตาม KPI โดยเทียบกับ Yield Loss ของระบบและจัดทำรายงานเสนอแนะแนวทางการแก้ไขต่อที่ประชุม Management Review ประจำเดือน
  • ศึกษาข้อจำกัดในกระบวนการผลิต จัดทำแผนงานการแก้ไข จัดทำงบประมาณในการลงทุน เพื่อลดข้อจำกัดในกระบวนการผลิตให้ได้กำลังการผลิตสูงสุด

Qualifications :

 • 23-40 ปีขึ้นไป.
 • ปริญญาตรี มีประสบการณ์ หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี,ปิโตรเคมี
 • ปริญญาตรี ประสบการณ์งานด้านอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันพืช เคมี หรือปิโตรเคมี 5 ปี
 • สามารถออกแบบกระบวนการผลิตด้วยโปรแกรม Process Simulation ได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ และ MS-Office

Apply for this position