Career

55/2 Moo 8 sethakit 1 Rd., Klonggmadua, Krathum Bean,
Samut Sakhon, 74110

Research and Development Supervisor

back

Job Details :

 • ค้นคว้าทดลองสูตรการผลิตเพื่อประยุกต์ใช้กับการผลิตจริงทั้งด้านน้ำมันพืช และด้านBiodiesel ทั้งส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันและที่จะผลิตในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
 • ร่วมมือกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อศึกษาเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการผลิตเดิม,ผลิตภัณฑ์ใหม่ และดำเนินโครงการ (Quality Project) เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ศึกษาค้นคว้าวิธีการใหม่ๆ รวมถึงกลวิธีการ(Method) ที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ทุกชนิดในบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงวิธีการทดสอบ,ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานในฝ่าย เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบันและสมัยใหม่
 • ศึกษาความคงสภาพ,การใช้งานของผลิตภัณฑ์ ทดสอบทางด้านเอกลักษณ์,ด้านเคมี รวมถึงความใช้ได้ของผลิตภัณฑ์ เพื่อลด หรือป้องกันข้อร้องเรียนจากลูกค้า
 • วางแผนในการทดลอง,ทดสอบ และการพัฒนาสินค้าหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และบริหารจัดการ ให้สามารถปฏิบัติงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินการทดสอบ, ทดลอง, การทดลองผลิต โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัทฯ
 • ศึกษาหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์สินค้าคู่แข่ง และพิจารณาถึงคุณสมบัติในแง่ต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าในบริษัทฯให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
 • จัดทำรายงานผลการทดลองทดสอบ และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควบคุมขั้นตอนการบันทึกผลให้ครบถ้วน ชัดเจนเสนอต่อผู้จัดการฝ่าย กรรมการผู้จัดการ พิจารณา
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนในด้านคุณภาพหรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่นการทำ Correlation lab, Validation Method, ยื่นต่ออายุใบรับรองต่างๆเป็นต้น

Qualifications :

 • 25-40 ปีขึ้นไป.
 • ปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์เคมี-ปิโตรเคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ในระบบ ISO9001,GMP, HACCP หรือโภชนาการและ กฎหมายอาหารและยา
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านห้องปฏิบัติการ และวิจัยพัฒนาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply for this position