เลือกภาษา: EN TH

การต่อต้าน
คอร์รัปชั่น

 

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรทุกๆ กรณี บริษัทฯ จึงกำหนดหลักการดำเนินกิจการที่ไม่สนับสนุนกิจการของกลุ่มหรือบุคคลที่กระทำการโดยมิชอบในการแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการดำเนินกิจการอันปราศจากการทุจริต บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายต่อการคอร์รัปชั่นขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนั้นในปี 2560 บริษัทฯได้ร่วมลงนามให้สัตยาบันตามคําประกาศเจตนารมณ์ของ "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยมีรายละเอียดนโยบาย ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการจัดทำ "นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น" เพี่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น กำหนดหลักการและแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตและคอร์รัปชั่น อีกทั้งเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบและกำลับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเหมาะสม

2. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการอิสระ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านทั้งในบริษัทฯและบริษัทย่อย อีกทั้งยังครอบคลุมถึงตัวแทน ตัวกลาง ผู้รับจ้างอิสระ ที่ปรึกษา ที่กระทำการหรือดำเนินการต่างๆในนามบริษัทฯ (เรียกว่า "ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ)

3. คำนิยาม

"การทุจริตคอร์รัปชั่น" หมายถึง การกระทำโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองและผู้อื่น หรือการใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัว การสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง การให้สินบนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม โดยการเสนอให้ การสัญญา การให้คำมั่น การเรียกร้อง หรือการรับซึ่งเงิน หรือทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม ทั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน รวมถึงการเอื้อประโยชน์ในทางธุรกิจให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ในการปฏิบัติหน้าที่อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ เว้นแต่เป็นการกระทำในกรณีที่กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

4. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

4.1 ห้ามให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย / ร่วม หรือบริษัทอื่นที่มีอำนาจควบคุม หรือเป็นตัวแทนทางธุรกิจ เรียกร้อง ดำเนินการ ยอมรับ หรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งห้ามเข้าไปมีส่วนร่วม ดำเนินการ หรือยอมรับการติดสินบน การเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดหรือการจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับความสะดวก ทั้งที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชน ที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น และกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

4.2 ห้ามพนักงานบริษัทฯเพิกเฉยหรือละเลย ในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งนี้พนักงานบริษัทฯต้องแจ้งการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือคอร์รัปชั่นให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการสอบสวนต่างๆ/p>

4.3 พนักงานบริษัทฯต้องร่วมมือกันสร้างค่านิยมและสร้างความตระหนักในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

4.4 พนักงานบริษัทฯต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

4.5 พนักงานบริษัทฯต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบ นโยบายและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการตลาดและการขาย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบัญชีและการเงิน

4.6 การกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับนี้ จะต้องได้รับพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯกำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการเลิกจ้างงาน ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทฯเห็นว่าจำเป็น นอกจากนี้พนักงานที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้อาจได้รับโทษทางกฎหมาย หากพิสูจน์ได้ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นผิดกฎหมาย

4.7 บริษัทฯจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองแก่พนักงาน โดยพนักงานจะไม่ถูกลงโทษหรือลดตำแหน่ง หากปฏิเสธการกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และพิจารณาอนุมัตินโยบาย รวมถึงกำกับดูแล และสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยการผลักดันนโยบายให้สามารถปฏิบัติได้จริงในบริษัทฯ พร้อมทั้งเป็นต้นแบบที่ดีในด้านการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญต่อการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและยึดถือปฏิบัติตาม

5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
5.2.1 พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่ได้รับอนุมัติในด้านความเหมาะสมต่อองค์กร
5.2.2 รับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน กำกับดูแลและตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการประเมินความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินกิจการที่โปร่งใสและไม่ขัดแย้งต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ
5.2.3 เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาและเสนอวาระเมื่อพบว่ามีการทุจริตในองค์กรต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันกำหนดบทลงโทษและหาแนวทางการป้องกันต่อไป

5.3 ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้ไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบการควบคุมภายในและลดความเสี่ยงการเกิดคอร์รัปชั่นในองค์กร ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีการจัดทำรายงานต่อคณะกรรมการ โดยเฉพาะกรรมการตรวจสอบ

5.4 กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติที่สนับสนุนนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมให้ความเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้แก่บุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทฯมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ และสามารถนำนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของแนวทางปฏิบัติต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

5.5 พนักงานบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับนี้ และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อสงสัยหรือพบการฝ่าฝืนนโยบาย จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา หรือผ่านทางช่องทางในการแจ้งเบาะแสที่จัดให้

6. แนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

กรรมการ ผู้จัดการ และพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทในกลุ่มจะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดโดยจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นในทุกๆ กรณี ไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้นโยบายต่อต้านการคอ์รัปชั่นดังกล่าวจะรวมถึงการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือคู่ค้าที่เข้ามาติดต่อกับบริษัทฯ ด้วย ผู้ที่กระทำ คอร์รัปชั่นและผู้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องจะต้องได้รับการลงโทษทางวินัยตามกฎของบริษทัฯ ที่กำหนดไว้และได้รับโทษตามกฎหมาย บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ตามลักษณะการทุจริตดังต่อไปนี้

6.1 พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

6.2 ผู้ที่กระทำคอร์รัปชั่นและผู้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องจะต้องได้รับการลงโทษทางวินัยตามกฎของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมาย

6.3 บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น

6.4 บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ สื่อสารและฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

6.5 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

7. มาตรการการปฏิบัติ

พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ขณะที่กำลังติดต่อธุรกิจกับลูกค้า ผู้ขายสินค้า หุ้นส่วนหรือบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ ดังนี้

7.1 พนักงานบริษัทฯต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจและมารยาททางธุรกิจขณะที่ติดต่อกับบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ พนักงานที่ละเมิดข้อกำหนดต้องถูกลงโทษตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

7.2 ผู้บริหารและพนักงานไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากตำแหน่งหน้าที่ของตนในบริษทัฯเพื่อรับหรือเรียกร้อง ให้ บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลภายนอกดังกล่าวให้บริการใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

7.3 เมื่อผู้บริหารและพนักงานแนะนำบุคคลให้แก่บริษัทฯการดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขัด ต่อผลประโยชน์ หรือขั้นตอนการจัดการของบริษัทฯอีกทั้งต้องไม่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอันมิชอบด้วยกฎหมาย

7.4 การรับสินบน
7.4.1 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่รับหรือเรียกร้องทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่ง เงิน บัตรกำนัล เช็ค หุ้น ของขวัญหรือสินบนอื่นใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือสิ่งจูงใจใดๆที่มีมูลค่าจากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจและบุคคลภายในบริษัทฯ เช่น หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน บริษัทคู่ค้า
7.4.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ราชการโดยการเสนอให้เงิน บัตรกำนัล เช็ค หุ้น ของขวัญ หรือสินบนอื่นใดเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือสิ่งจูงใจใดๆที่มีมูลค่า

7.5 การจัดซื้อ - จัดจ้าง
7.5.1 สำหรับงานจัดซื้อ/จัดจ้างต่างๆ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานของบริษัทฯ ตั้งแต่การเสนอรูปแบบ การเสนอราคา การเปรียบเทียบราคา การเลือกคู่ค้า และ/หรือ ผู้รับเหมา โดยห้ามมิให้พนักงานในบริษัทฯ รับข้อเสนอต่างๆ หรือมีผลประโยชน์แอบแฝงกับคู่ค้า และ/หรือผู้รับเหมา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีวิธีการตรวจสอบอย่างรอบคอบผ่านผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องและจะต้องมีการอนุมัติการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยกรรมการผู้จัดการ
7.5.2 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7.6 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์และเงินสนับสนุน บริษัทฯ มีข้อกำหนดในการบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์และเงินสนับสนุน ดังนี้
7.6.1 การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ทั้งของภาครัฐและเอกชน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีเป้าหมายเพื่อการกุศล โดยไม่ได้เป็นไปเพื่อคาดหวังผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดเป็นการตอบแทนที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น
7.6.2 ในการอนุมัติการบริจาคต่างๆ และเงินสนับสนุน จะต้องเป็นไปตามอำนาจอนุมัติขององค์กร ทั้งนี้หากเงินบริจาคและเงินสนับสนุน ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามที่มีมูลค่าน้อยกว่า 10,000 บาท จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายบุคคล และหากมูลค่ามากกว่า 10,000 บาท จะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการบริษัท
7.6.3 ในการบริจาคจะต้องเป็นการบริจาคในนาม "บริษัทฯ" เท่านั้น ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐานการบริจาคที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่ใช้การบริจาคเป็นข้ออ้างหรือนำมาไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นใด
7.6.4 การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการระบุชื่อบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบการจัดซื้อทั่วไปของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย
7.6.5 การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริงและสามารถตรวจสอบการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนนั้นได้
ขั้นตอนการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน ดังนี้
1. ผู้ร้องขอจัดทำใบบันทึกคำขอ (Memo) โดยระบุชื่อผู้รับบริจาคหรือผู้รับการสนับสนุน และวัตถุประสงค์ของการบริจาคหรือการสนับสนุน พรเอมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติ ดังนี้ ไม่เกิน 10,000 บาท ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท กรรมการผู้จัดการ 100,000 บาทขึ้นไป ประธานกรรมการบริหาร

วงเงินในการอนุมัติ ผู้มีอำนาจอนุมัติ
ไม่เกิน 10,000 บาท ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
10,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท กรรมการผู้จัดการ
100,000 บาทขึ้นไป ประธานกรรมการบริหาร


2. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลสอบทานใบบันทึกคำขอ เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ของการบริจาคเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน และพิจารณาอนุมัติ หากการขอบริจาคหรือให้เงินสนับสนุนเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ
3. ผู้ร้องขอนำหลักฐานการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน เช่น หนังสือขอบคุณจากหน่วยงานรับบริจาคหรือการสนับสนุน รูปถ่ายการบริจาค เป็นต้น ส่งให้แก่ฝ่ายการเงินและบัญชี เพื่อเป็นหลักฐานการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน หลังจากดำเนินการบริจาคหรือให้เงินสนับสนุนแล้ว
4. ฝ่ายการเงินสอบทานหลักฐานการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน และจัดเก็บข้อมูลเข้าแฟ้มเอกสารหากหลักฐานที่ผู้ร้องขอให้มาไม่เพียงพอ ให้แจ้งผู้ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอข้อมูลหรือคำอธิบายเพิ่มเติม หากพิสูจน์ได้ว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯหรือใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับคอร์รัปชั่น บริษัทฯจะลงโทษผู้กระทำผิดตามมาตรการสูงสุด
5. ฝ่ายการเงินทำรายงานสรุปการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนเสนอคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส
6. ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบกระบวนการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

7.7 การช่วยเหลือทางการเมือง บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง และมีกระบวนการบริหารและดำเนินงานที่เป็นอิสระ โดยไม่อ้างอิงกิจกรรมทางการเมือง แต่บริษัทมีนโยบายไม่ช่วยเหลือทางการเมือง นิยามการช่วยเหลือทางการเมือง คือ การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การกำหนดว่ากิจกรรมใดเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองอาจทำได้ยาก การช่วยเหลือด้านการเงินสามารถรวมถึงการให้กู้เงินส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่นการให้สิ่งของ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง ร่วมถึงการให้พนักงานลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้างจากนายจ้าง เพื่อร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ภายใต้พระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่ห้ามพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรม แสดงความคิดเห็น หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ ในนามบริษัทฯ หรือให้เข้าใจว่าเป็นการกระทำในนามบริษัทฯ รวมถึงการนำทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทำให้กลุ่มบริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

7.8 การให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือการเลี้ยงรับรอง บริษัทมีนโยบายห้ามผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทฯ รับหรือให้ ของขวัญ ของที่ระลึก หรือการเลี้ยงรับรอง จากหรือให้บริษัทคู่ค้า อย่างไรก็ตามหากการให้หรือรับของ มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการต้อนรับ, การแสดงความยินดี หรือให้เนื่องในโอกาสเทศกาลต่างๆตามวัฒนธรรม โดยไม่มีนัยยะอื่นและไม่ได้คาดหวังผลโยชน์ตอบแทน ก็สามารถให้หรือรับได้ เช่น กระเช้าตามช่วงเทศกาลต่างๆ และขนมอื่นๆ
ขั้นตอนการรับและให้ของเพื่อการต้อนรับ, การแสดงความยินดี และโอกาสเทศกาลต่างๆตามวัฒนธรรม
1. บริษัทฯรับสิ่งของเพื่อการต้อนรับ การแสดงความยินดี และเทศกาลต่างๆตามวัฒนธรรม เช่นกระเช้า และขนมต่างๆ สิ่งของสนับสนุนการขายทั่วไปมูลค่าเล็กน้อย เท่านั้น และห้ามรับของขวัญ ของกำนัลใดๆจากที่กล่าวข้างต้น ทั้งสิ้น
2. การให้ของเพื่อการต้อนรับ การแสดงความยินดี และเทศกาลต่างๆตามวัฒนธรรม
2.1 ผู้ร้องขอจัดทำบันทึกคำขอ โดยระบุชื่อหน่วยงานที่จะให้ รายละเอียดวัตถุประสงค์ ปริมาณ และมูลค่า (ซึ่งไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ชิ้น) พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมด เสนอให้ผู้จัดการฝ่ายบุคคลอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติเท่านั้น
2.2 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลสอบทานใบบันทึกคำขอเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ของการให้ของ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และพิจารณาอนุมัติ หากการขอให้ของ เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ
2.3 ผู้ร้องขอนำหลักฐานการให้ของ เช่นใบเสร็จรับเงิน หนังสือขอบคุณจากหน่วยงานรับของ หรือรูปถ่ายการให้ เป็นต้น ส่งให้แก่ฝ่ายบุคคลเพื่อใช้ในการเบิกเงินและเป็นหลักฐานการให้ของ
2.4 ฝ่ายการเงินสอบทานหลักฐานการให้ของ รวมทั้งอนุมัติ และจัดเก็บข้อมูลเข้าแฟ้มเอกสารหากหลักฐานที่ผู้ร้องขอให้มาไม่เพียงพอ ให้แจ้งผู้ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอข้อมูลหรือคำอธิบายเพิ่มเติม หากพิสูจน์ได้ว่าการให้ของไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯหรือใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับคอร์รัปชั่น บริษัทฯจะลงโทษผู้กระทำผิดตามมาตรการสูงสุด
2.5 ฝ่ายการเงินทำรายงานสรุปการให้ของ เสนอคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส
2.6 ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบกระบวนการให้ของ เป็นประจำทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการให้ของสำหรับเทศกาลหรือขนมต่างๆ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

8. การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและระบบควบคุมภายใน

8.1 จัดให้มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตที่ครอบคลุมทั้งมาตรการการป้องกันทุจริต การตรวจหาการทุจริต และการตอบสนองเมื่อพบการทุจริต

8.2 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และจัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานภายใน เพื่อให้ความมั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

8.3 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงองค์กรด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯมีมาตรการควบคุมภายใน เพื่อจัดการกับความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆได้อย่างเหมาะสม

8.4 จัดให้มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับการจ่ายค่าใช้จ่ายบางประเภท ได้แก่ เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเพื่อป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม

8.5 จัดให้มีมาตรการป้องกันการมอบหรือรับของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจำกัดซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทหรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง

8.6 จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับระดับสากล

8.7 จัดให้มีกระบวนการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารประกอบการรายงาน และข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกรายการและข้อมูลทางการเงินเป็นไปตามความเป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วน อีกทั้งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเอกสารประกอบการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ต้องจัดให้มีเอกสารประกอบที่ชัดเจน โปร่งใส ถูกต้อง และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและไม่ได้เป็นไปเพื่อการทุจริตคอร์รัปชั่น

8.8 จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งกำหนดขั้นตอนในการสอบสวน การกำหนดบทลงโทษ และการรายงานต่อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในกรณีเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น

8.9 จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงานทุกระดับ ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจที่กระทำการหรือดำเนินการในนามบริษัทฯ

9. การทบทวนนโยบาย

จัดให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

10.1 เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
10.1.1 การกระทำที่ทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทางตรง หรือทางอ้อม
10.1.2 การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จนทำให้สงสัยได้ว่า อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต
10.1.3 การกระทำที่ทำให้บริษัทฯเสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
10.1.4 การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

11. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

11.1 แสดงความคิดเห็นจากภายใน (ผู้ร้องทุกข์จากภายใน)
11.1.1 กล่องรับความคิดเห็น
11.1.2 หัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานคนดังกล่าวสังกัดอยู่
11.1.3 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ หรือ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
11.1.4 จดหมายอิเล็คโทรนิกส์ (hr@aienergy.co.th)

11.2 กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายนอก (ผู้ร้องทุกข์จากภายนอก)
11.2.1 เว็บไซต์บริษัทฯ http://www.aienergy.co.th
11.2.2 จดหมายอิเล็คโทรนิกส์ aienergy@aienergy.co.th
11.2.3 ทางไปรษณีย์ (55/2 ม.8 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110)

12. การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และการรักษาความลับ

12.1 การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากการร้องเรียน และการให้ข้อมูลที่กระทำไปโดยสุจริตใจ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ ทั้งบริษัทฯ และพนักงานเป็นส่วนรวม ดังนั้นผู้ยื่นคำร้องเรียน ผู้ให้ถ้อยคำ ให้ข้อมูล ให้ข้อเท็จจริง หรือให้พยานหลักฐานใดเกี่ยวกับการร้องเรียน และที่เป็นผู้พิจารณาคำร้องเรียน เมื่อได้กระทำไปโดยสุจริตใจ แม้จะเป็นเหตุให้เกิดข้องยุ่งยากประการใดย่อมได้รับการประกันการคุ้มครองว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง ลงโทษ หรือดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว บริษัทฯมีนโยบายที่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเท่าเทียมกัน ตามกฎข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียน และเรื่องที่ร้องเรียนนั้น เป็นความลับ และจะดำเนินการเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน

12.2 การปิดบังชื่อและการเก็บรักษาความลับ พนักงานหรือผู้ร้องเรียนจากภายนอก อาจเลือกไม่เปิดเผยชื่อเมื่อรายงานการกระทำละเมิดของพนักงานคนอื่นก็ได้อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานระบุตัวตนของตนเมื่อทำการรายงาน เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อและสอบสวน เมื่อพนักงานหรือผู้ร้องเรียนจากภายนอก ทำการรายงานแล้ว หน่วยงานที่รับเรื่องพึงดำเนินมาตรการ ปกป้องคุ้มครองและป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถทำการสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันพนักงานหรือผู้ร้องทุกข์จากภายนอกดังกล่าวจากการกลั่นแกล้งหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

13. การดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

13.1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส กรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง

13.2 ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง กรรมการบริหาร คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และ คณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ทราบ

13.3 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการคอร์รัปชั่น หรือทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริต ตามที่ได้ถูกกล่าวหา

13.4 หากผู้ถูกร้องเรียน ได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำความผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ คำตัดสินของคณะกรรมการ (ผู้บริหาร) ถือเป็นอันสิ้นสุด

13.5 ในกรณีที่ผู้กระทำการทุจริตเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือพนักงานที่กระทำการทุจริตที่มีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป คณะกรรมการสอบสวนเบื้องต้นจะรายงานต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบทันทีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตัวแทนเป็น 1 ในคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน 7 วัน บทลงโทษให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ

14. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น

เพื่อให้พนักงานในองค์กรและบริษัทย่อย, บริษัทร่วม, บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมและตัวแทนทางธุรกิจทราบ ตระหนักและปฏิบัติ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

14.1 บริษัทฯ ติดประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้พนักงานบริษัทฯ, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมและตัวแทนทางธุรกิจ รับทราบโดยทั่วกัน

14.2 บริษัทฯ เผยแพร่ให้พนักงานบริษัทฯ, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมและตัวแทนทางธุรกิจ ได้รับทราบผ่านจดหมายอิเล็คทรอนิคส์เพื่อให้ทุกฝ่าย/แผนกได้รับทราบโดยทั่วกัน และบังคับให้บุคคลข้างต้นปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด

14.3 บริษัทฯ จะมีการอบรมนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นกับพนักงานใหม่ทุกคนและเพื่อให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่สนใจทราบถึงการปฏิบัติงาน พร้อมให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริต อย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
14.3.1 เว็บไซต์บริษัทฯ http://www.aienergy.co.th
14.3.2 รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 และรายงานประจำปี
บริษัทเห็นความสำคัญของการจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินกิจการ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า ลูกค้า และผู้ถือหุ้นในแง่ของการเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและมีความมั่นคง


ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
(นางสาวพิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ