เลือกภาษา: EN TH

ธรรมาภิบาล

นโยบายสิ่งแวดล้อม

 

ด้วยบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล และน้ำมันบริโภคจากน้ำมันปาล์ม เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภค คู่ค้า พนักงานและผู้ถือหุ้น ซึ่งนำไปสู่การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนด นโยบายสิ่งแวดล้

  1. บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
  2. บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทฯในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการจัดการ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
  3. บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
  4. บริษัทฯ พร้อมที่จะประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้แก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสาธารณชน โดยให้สอดคล้องตามกฎระเบียบ ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
  5. บริษัทฯ ทำการพัฒนาและปรับปรุงงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืน

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558