เลือกภาษา: EN TH

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ท่าน รวมทั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายการใช้คุกกี้

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

นโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน


บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการส่งมอบสินค้าจากกระบวนการผลิตไปสู่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การบริหารจัดการห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัทฯนั้นครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ การคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ การจัดการคู่ค้า ไปจนถึง การบริการและการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งห่วงโซ่ รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบในกระบวนการดำเนินธุรกิจของห่วงโซ่ โดยคำนึงถึงประเด็นด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มโอกาส ลดความเสี่ยง สร้างความโปร่งใส และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
แนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน :
บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน การเลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า การผูกขาดทางการค้า และการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละห่วงโซ่อุปทาน ดังนี้
 1. คู่ค้า :
 2. กระบวนการคัดเลือกคู่ค้า
  บริษัทฯ มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม และมีการคัดเลือก ขึ้นทะเบียน และติดตาม คู่ค้าทุกรายตามขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยใช้เกณฑ์ประเมินจากการดำเนินงานของคู่ค้าในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย การเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การจ้างงานอย่างเป็นธรรม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ หากได้รับการคัดเลือกแล้วคู่ค้าจะได้รับขึ้นทะเบียนใน Approved vendor lists ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ วัตถุดิบ บริการ และอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะได้รับวัตถุดิบ สินค้าและบริการ ที่มีประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ 
  ตรวจประเมินผลการดำเนินงานของคู่ค้า
  บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินคู่ค้าวัตถุดิบเป็นประจำทุกปีเพื่อติดตามประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน โดยได้มีการตรวจประเมิน Supplier ครอบคลุมประเด็นด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม หากพบว่าคู่ค้ารายใดมีความเสี่ยงสูงอาจกระทบต่อคุณภาพวัตถุดิบหรือความสามารถในการจัดส่งวัตถุดิบ ทางบริษัทฯจะทำการออกแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective action) เพื่อใช้ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของคู่ค้าพร้อมทั้งให้คำแนะนำให้คู่ค้ามีความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจต่อไป
 3. ลูกค้า :
 4. บริษัทฯมีความตั้งใจที่จะผลิตสินค้าและบริการด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดี ปลอดภัยและตอบสนองความต้องการของผู้ลูกค้าสูงสุด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ โดยบริษัทฯได้รับการตรวจสอบ และได้รับการรับรอง ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO22000 FSSC22000 และ RSPO จากองค์กรต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่า สินค้าและบริการของเรามีคุณภาพและความปลอดภัย และสนับสนุนการใช้ปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน
 5. สิ่งแวดล้อม :
 6. บริษัทฯแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการ และดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน (สำหรับการผลิต ขนส่ง หรือในสำนักงาน) การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า เพื่อส่งเสริมคู่ค้าธุรกิจในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เป้าหมายและผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด เป้าหมาย
(%)
ผลการดำเนินงาน
(%)
ปี 2566
สื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า (วัตถุดิบ และลูกค้า) 50 100
คู่ค้าที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า 100 100
Upload : 14 พฤศจิกายน 2566