เลือกภาษา: EN TH

ห้องข่าว

เลือกปี

ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์

2020-05-14 14:52:00
New

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

2020-05-14 14:49:00

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563, งดจ่ายปันผล, ล้างขาดทุนสะสม, เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ , แก้ไขบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

2020-04-13 17:00:00

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจา ปี 2563 (แก้ไข)

2020-04-10 17:00:00

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

2020-03-31 12:43:00

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

2020-03-27 15:33:00

แจ้งการเผยแพร่รายงานประจำปี 2562 (Annual Report)

2020-03-27 14:03:00

แจ้งการแก้ไขวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ

2020-03-20 09:07:00

ประกาศนโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

2020-03-20 09:06:00

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์

2020-02-24 17:00:00

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563, งดจ่ายปันผล, ล้างขาดทุนสะสม, เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ, แก้ไขบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563