เลือกภาษา: EN TH

ห้องข่าว

เลือกปี

ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์

2019-11-06 16:24:00

วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563

2019-08-26 08:49:00

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

2019-05-29 08:01:00

สรุปข้อสนเทศ

2019-05-29 08:00:00

การขอพ้นเหตุเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume Trading) ของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

2019-05-02 17:59:00

แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

2019-04-26 15:00:00

แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

2019-04-09 08:56:00

แจ้งการเผยแพร่รายงานประจำปี 2561 (Annual Report)

2019-04-05 17:10:00

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดในงบการเงินประจำปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ)

2019-04-04 08:51:00

แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ปี 2562 (เพิ่มเติม)

2019-03-22 08:00:00

แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562