เลือกภาษา: EN TH

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ท่าน รวมทั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายเรื่องสิทธมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ


บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญในการเคารพ สนับสนุน และให้เกียรติในความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่บุคคลพึงมี ครอบคลุมพนักงาน คู่ค้า ชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ สอดคล้องกับหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) ที่ว่าด้วยหลัการคุ้มครองสิทธิ การเคารพสิทธิ และการเยียวยา เมื่อเกิดผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อเคารพสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดๆตามหลัการและแนวปฏิบัติสากล ซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังผ่านกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน และการกำหนดมาตรการป้องกันและเยียวยาเมื่อเกิดผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ต้องยึดถือ เคารพ และปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ ร่วมกันด้วยการให้เกียรติและการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด สีผิว ระดับการศึกษา ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความทุพพลภาพ การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และต่อกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Vulnerable groups) เช่น สตรี สตรีมีครรภ์ เด็ก กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) แรงงานข้ามชาติ ผู้รับเหมา คู่ค้า และลูกค้า เป็นต้น อันเป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งมั่นในการป้องกันและไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ อาทิ การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ การใช้ความรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ และการเลือกปฏิบัติ ดังนี้
  1. ปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง อย่างเสมอภาค ภายใต้ข้อตกลงการจ้างงานที่เป็นธรรมสอดคล้องกับกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติ และยอมรับในคุณค่าและความหลากหลาย รวมถึงสนับสนุนให้มีการอบรมพัฒนาทักษะการทำงานที่เหมาะสม เพื่อความก้าวหน้าในงาน และกำหนดค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมโดยพิจารณาจากความสามารถและผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก
  2. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปราศจากการคุกคาม กลั่นแกล้ง ล่วงละเมิดและการกระทำอื่นใดที่ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ไม่พึงประสงค์  และไม่สร้างผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ
  3. ดำเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ รวมถึงจัดให้มีมาตรการเยียวยาเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและหลักสิทธิมนุษย์ชน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการคุ้มครองไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
  4. ส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทฯ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ปฏิบัติต่อพนักงานของตนเอง และผู้มีส่วนได้เสีย โดยเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลกระทบด้านลบที่อาจะเกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจ
  5. กําหนดให้มีการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงาน และผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทฯทั้งหมด เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
  6. จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการไม่เลือกปฏิบัติ ที่อาจจะเกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและรักษาความลับ