เลือกภาษา: EN TH

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์

2020-05-14 14:52:00
New

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

2020-05-14 14:49:00

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563, งดจ่ายปันผล, ล้างขาดทุนสะสม, เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ , แก้ไขบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

2020-04-13 17:00:00

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจา ปี 2563 (แก้ไข)

2020-04-10 17:00:00

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข่าวสารล่าสุด

2019-05-21 15:47:00

แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ปี 2562 (เพิ่มเติม)

2019-04-04 13:59:00

แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ปี 2562 (เพิ่มเติม)

2018-11-06 16:05:00

กำหนดวันหยุดตามประเพณี 2562

2017-11-03 09:15:00

กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2561

รายงาน

ประจำปี

 

งบการเงิน

การประชุม

ผู้ถือหุ้น

Web Cast

ราคาหุ้น