เลือกภาษา: EN TH

 

ข้อมูลบริษัท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จีจำกัด (มหาชน)

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) 3,232,099,488 59.59
2 นายนพพล ธารีรัตนาวิบูลย์ 331,340,107 6.66
3 นายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์ 95,595,456 1.76
4 นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล 51,772,320 0.95
5 นางโสภา ธารีรัตนาวิบูลย์ 48,502,761 0.89
6 นางจารุณี วรกิจจานุวัฒน์ 36,056,626 0.66
7 นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ 29,787,777 0.46
8 นายโกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์ 25,200,000 0.46
9 นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ 24,240,000 0.45
10 นางสาววารุณี เจียงประดิษฐ์ 24,000,000 0.44
11 รายอื่นๆ และหุ้นสามัญยังไม่ได้ชำระ 1,525,405,466 28.12
  รวม 5,424,000,000 100.00

ข้อมูล

นักลงทุน

งบการเงิน

ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

สอบถาม

ข้อมูล