เลือกภาษา: EN TH

 

ข้อมูลบริษัท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

 

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จีจำกัด (มหาชน) - ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) 3,232,099,488 61.77
2 กลุ่มธารีรัตนาวิบูลย์ 667,017,487 12.75
3 นายนพป์ ไกรวิญญ์ 37,317,600 0.71
4 นางจารุณี วรกิจจานุวัฒน์ 36,056,625 0.69
5 นายประยุทธ เทพมังกร 27,516,900 0.53
6 นางสาวพัณณิน กิติพราภรณ์ 24,181,400 0.46
7 นางสาววารุณี เจียงประดิษฐ์ 24,000,000 0.46
8 นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร 23,531,800 0.45
9 นายชาย ศรีวิกรม์ 20,508,400 0.39
10 นางสาวกรกฎ ศรีวิกรม์ 20,017,800 0.38
11 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 1,120,044,428 21.41
  รวม 5,232,291,928 100.00

ข้อมูล

นักลงทุน

งบการเงิน

ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

สอบถาม

ข้อมูล