เลือกภาษา: EN TH

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ท่าน รวมทั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายการใช้คุกกี้

จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ


จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากจะให้ความสำคัญกับความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทฯได้ให้ความสำคัญกับรูปแบบและวิธีการของการปฏิบัติงานที่จะให้เกิดความสำเร็จดังกล่าวควบคู่กันเสมอมา ทั้งนี้โดยยึดถือความมีจริยธรรม ซึ่งรวมถึงความยุติธรรมและคุณธรรมเป็นหลักในการทำธุรกรรมและติดต่อสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
จริยธรรมในการทำธุรกิจของบริษัทฯ เป็นข้อปฏิบัติที่บริษัทฯคาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัททุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตามในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
 2. กระทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
 3. ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตัวและทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
 4. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

 1. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน และเสมอภาค เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
 2. เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา และทันเวลาต่อผู้ถือหุ้น
 3. รายงานสถานภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อรักษาผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น
 4. ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
 5. ดูแลไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยให้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯต่อบุคลภายนอกและหรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

 1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ให้ความเป็นธรรม
 2. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน และเอาใจใส่ต่อสวัสดิการของพนักงาน
 3. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
 4. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ
  รู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
 5. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
 6. รับฟังข้อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
 7. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

 1. ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
 2. ติดต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้าและจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียน รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบสินค้าและบริการ
 3. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 4. ให้คำแนะนำที่เกี่ยวกับวิธีใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

 1. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
 2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
 3. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งล่วงหน้า เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

 1. ให้ความร่วมมือในการแข่งขันปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
 3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
 4. ละเว้นการกลั่นแกล้ง หรือทำให้คู่แข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

 1. ดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 2. เอาใจใส่ต่อการประกอบกิจการของบริษัทไม่ให้เกิดมลภาวะ อันเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
 3. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในชุมชนเพื่อการสร้างสรรค์สังคม
 4. กระจายความรู้ รายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยมอบโอกาสในการร่วมงานกับบริษัท