เลือกภาษา: EN TH

บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ท่าน รวมทั้งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายการใช้คุกกี้

ข้อมูล
สำหรับนักลงทุน

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น


เลือกปี

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

New

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

New

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข.

New

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

New

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

New

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและคำถามเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2566