เลือกภาษา: EN TH

ห้องข่าว

เลือกปี

ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์

2020-10-28 08:44:00

กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564

2020-07-09 17:02:00

แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจาปี 2563 ของบริษัทฯ เพิ่มเติม

2020-06-26 17:00:00

แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

2020-06-18 17:05:00

แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

2020-05-14 14:52:00

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

2020-05-14 14:49:00

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563, งดจ่ายปันผล, ล้างขาดทุนสะสม, เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ , แก้ไขบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

2020-04-13 17:00:00

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจา ปี 2563 (แก้ไข)

2020-04-10 17:00:00

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

2020-03-31 12:43:00

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

2020-03-27 15:33:00

แจ้งการเผยแพร่รายงานประจำปี 2562 (Annual Report)