เลือกภาษา: EN TH

ข้อมูลบริษัทนาย ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
อายุ :66 ปี
การศึกษา :
  • Chairman 2000, Thai Institute of Directors Association
  • ปริญญาโท สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • Director Certification Program, Thai Institute of Directors Association
  • Chief Financial Office Certification Program
สัดส่วนการถือหุ้น(%)
0.00%
ประสบการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงานบริษัท
พ.ศ. 2526 – 2546 กรรมการผู้จัดการ บริษัทอาเชียนอินซูเลเตอร์ จำกัด
พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จำกัด
พ.ศ. 2547 – 2550 กรรมการ บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด