เลือกภาษา: EN TH

ข้อมูลบริษัทนายธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
อายุ :59 ปี
การศึกษา :
  • Director Certification Program, Thai Institute of Directors Association
  • Master Degree in Business Administration Kasetsart University, Thailand
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล Northeastern University, U.S.A.
  • Director Accreditation Program, Thai Institute of Director Association
สัดส่วนการถือหุ้น(%)
0.00%
ประสบการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงานบริษัท
พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จำกัด
พ.ศ. 2541 – 2546 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียนอินซูเลเตอร์ จำกัด
พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2547 – 2550 กรรมการ บริษัท พีพีซี เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด
พ.ศ. 2549 – 2556 กรรมการ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)