เลือกภาษา: EN TH

ข้อมูลบริษัทผศ.สัมพันธ์ หุ่นพยนต์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ :64 ปี
การศึกษา :
  • ประกาศนียบัตรกฎหมายและการพัฒนา, สถาบันสังคมศึกษา (ISS) กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • Bachelor of Law Chulaongkorn Universityนิติศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้น(%)
0.00%
ประสบการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงานบริษัท
พ.ศ. 2552 – 2554 ประธานกรรมการดำเนินโครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหาร -
พ.ศ. 2545 – 2553 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์