เลือกภาษา: EN TH

ข้อมูลบริษัทนายดำรงค์ จูงวงศ์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ :71 ปี
การศึกษา :
  • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พบ.ม),
สัดส่วนการถือหุ้น(%)
0.00%
ประสบการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงานบริษัท
พ.ศ. 2525 – 2551 ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พ.ศ. 2551 – 2556 ที่ปรึกษา บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)