เลือกภาษา: EN TH

ข้อมูลบริษัทนายโชติ สนธิวัฒนานนท์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ :61 ปี
การศึกษา :
  • ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สัดส่วนการถือหุ้น(%)
0.01%
ประสบการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงานบริษัท
พ.ศ. 2534 – 2553 สมุห์บัญชี บริษัท วัชรพล จำกัด
พ.ศ. 2553 – 2555 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท จอมพันธ์กรุ๊ป จำกัด
พ.ศ. 2555 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด