เลือกภาษา: EN TH

ข้อมูลบริษัทน.ส.พิมพ์วรรณ ธารีรัตนาวิบูลย์
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท
อายุ :32 ปี
การศึกษา :
  • Master of International Business, Monash University Melbourne, Australia
  • Bachelor of Commerc in Accounting, Macquarie University Sydney, Australia
สัดส่วนการถือหุ้น(%)
0.28%
ประสบการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงานบริษัท
พ.ศ. 2555 – 2560 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายบุคคล/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน)