เลือกภาษา: EN TH

ข้อมูลทางการเงิน

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายการจัดการ

เลือกปี
ปี 2562
New

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสาหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับไตรมาส 3 ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับไตรมาส 2 ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับไตรมาส 1 ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562